اسهال نوپایان

اسهال نوپایان یا اسهال مزمن غیر اختصاصی کودکان می باشد که کودکان ۶ماه تا ۵ سال را درگیر میکند.کودکان مبتلا

بیشتر بخوانید