اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای دندانپزشکی چسیت؟

اخلاق دندانپزشکی شامل مطالعه اخلاق است که هم به تامل دقیق و منظم و هم به تجزیه‌و‌تحلیل تصمیمات اخلاقی و رفتاری نیاز دارد. اخلاق دندانپزشکی (ethics) موضوع دانش است در حالی که اخلاق (morality) موضوع “عمل” است و پیوندی محکم بین آنها وجود دارد، به این دلیل که اخلاق معیارهای منطقی به وجود می‌آورد که به دندانپزشک اجازه می‌دهد به شیوه‌ای خاص تصمیم بگیرد و عمل کند. اخلاق دندانپزشکی زمینه‌ای از تاثیر متقابل مفاهیم فلسفی و اخلاقی با قانون است و با استفاده از آن می‌توان تضاد میان ارزش‌ها را به منظور ترسیم اصولی که مورد قبول اکثر دندانپزشکان هستند، حل نمود.

بیشتر بخوانید